Europa Wschodnia w XXI wieku
Inauguracja Międzynarodowego Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego
Konferencja Europa Wschodnia w obliczu wyzwania modernizacji

Home

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego
International Centre for Eastern European Research University of Lodz

 

Idea Centrum Badań Wschodnioeuropejskich

Idea powstania Centrum wynika z przekonania jego inicjatorów o potrzebie zintegrowania dotychczasowych działań  organizacyjnych i prac badawczych prowadzonych przez oddzielne jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie szeroko pojętej problematyki państw Europy Wschodniej, zwłaszcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Badania procesów społeczno-politycznych i gospodarczych zachodzących w tych państwach, mają szczególne znaczenie obecnie, w związku z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.

Region Europy Wschodniej stanowi bezpośredni region sąsiedzki i zarazem znaczący ośrodek oddziaływania politycznego, kulturowo-cywilizacyjnego i gospodarczego. Procesy społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze zachodzące w państwach regionu mają i będą miały szczególne znaczenia z punktu widzenia perspektyw rozwoju Polski, a szerzej także Unii Europejskiej.

Istotne jest włączenie się środowiska łódzkiego w nurt prowadzonych badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w odniesieniu do diagnozowania i prognozowania w zakresie implementacji wzorów i mechanizmów unijnych w procesie kształtowania systemów demokratycznych, wprowadzania zasad gospodarki wolnorynkowej, modelu społeczeństwa obywatelskiego w państwach tego regionu. Powstanie Centrum powinno zintegrować tych badaczy Uczelni, a także partnerów zagranicznych, wokół rozwiązania znaczących problemów regionu wschodnioeuropejskiego.

Osiągnięcia poszczególnych Wydziałów UŁ w tym zakresie, tj. Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Filologicznego, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Prawa i Administracji, są znaczące, świadczy o tym bogaty dorobek publikacyjny, konferencyjny, liczne kontakty z partnerami  z Europy Wschodniej.

Prowadzi to do przekonania, iż utworzenie Centrum o charakterze międzywydziałowym i międzynarodowym nie tylko zintegruje i rozwinie nasze dotychczasowe działania, ale obiektywnie przyczyni się do zwiększenia potencjału Uniwersytetu Łódzkiego w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.